Malatya İlimizi Tanıyalım

Malatya İlimizi Tanıyalım

Genel Bilgiler

Malatya; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzasında ve Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevirir. İl topraklarının yüzölçümü 12.313 km2 olup,35 54′ ve 39 03′ kuzey enlemleri ile 38 45′ ve 39 08′ doğu boylamları arasında kalmaktadır. Malatya, Sultansuyu ve Sürgü çayı vadileri ile Akdeniz’e, Tohma Vadisi ile İç Anadolu’ya, Fırat Vadisi ile Doğu Anadolu’ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur.   http://www.malatya.gov.tr/  adresinden 25.08.2014 tarihinde alınmıştır.

İklim

Malatya, Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu arasında yer alan bir ovadır. Ova, kuzeyden güneye doğru hafif bir eğimle uzanır. Arazi denizden uzak ve yüksektir. Bu nedenle de Malatya’nın iklimi serttir. Yazlan sıcak ve kurak; kışları ise, çoğu kez yağışlı ve soğuk olan sert iklimine karşın bölgede yer yer Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu iklim özelliklerini de görmek mümkündür. İklim, değişik özellikler gösteren üç ayrı bölgede incelenebilir. İldeki yüksek platolarda İç Anadolu’nun step iklimi gözlenir. Güney ovasında, Fırat-Dicle nehirleri arasının ılık iklimi ile Suriye Çölü’nün yakıcı sıcaklarının etkisinde özel bir Akdeniz iklimi görülür. Dağlık bölgelerde ise, kışları soğuk olup, her iki bölgenin de etkisinde bulunan bir iklim hüküm sürer. Denizden yüksekliği 900 metre olarak kabul edilen Malatya’da yılın en yağışlı mevsimi ilkbahardır. Yılın 130 -140 günü tamamen güneşli, 50-60 günü kapalı ve güneşli geçer. Geriye kalan günler hep parçalı bulutludur. Isı genellikle -20 ile +40 derece arasında seyreder. 1920 yılından sonra günümüze kadar en düşük sıcaklık -21.1, en yüksek sıcaklı ise +41 derece olarak tespit edilmiştir. Yıllık yağış ortalaması 382.6 mm’dir. Bu iklim şartlarının kayısı yetiştiriciliği için çok elverişli olduğu bilinmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat’tır.


Bitki Örtüsü


Malatya Kayısısı

Flora

Malatya toprakları önemli bitki örtüsünden yoksundur. Eskiden il alanının önemli bir bölümü ormanlarla kaplı iken bu örtü zamanla yok olmuştur. Doğal şartlar ormanların kendi kendisini yenilemesini büyük ölçüde güçleştirdiğinden yer yer bozkırlar ortaya çıkmıştır. İl arazisinin 367.253 hektarı (% 30)’u ormanlık ve fundalıklarla, 125.156 hektarı (% 10)’u ise çayır ve meralarla kaplıdır. İl topraklarının güneyini boydan boya kaplayan batı-doğu doğrultulu Malatya dağları, meşenin egemen olduğu bozuk nitelikli korular ve baltalıklar iyi nitelikli koru ve baltalıklara dönüşmeye başlar. Malatya dağlarının batı ucunda Sultansuyu vadisine bakan yamaçlarda Doğu Anadolu’da ortadan kalkmakta olan ibrelilerden kızılcıklara rastlanır. Malatya dağları üzerinde yer alan platolar ile Malatya ovasına yakın kesimlerde yer alan yarı ova nitelikli düzlükler, zengin çayır otları ile kaplıdır. İl alanının güneybatısını kuşatan dağlar ve platolarda doğal bitki örtüsü hemen hemen ortadan kalmıştır. Daha çok meşelerden oluşan bozuk nitelikle orman kalıntılarından başka canlı örtüye rastlanamaz. Bu örtüye yer yer yabani meyve araçları ile kaynak ve vadi boylarında kavak ve söğütler katılmaktadır. Bitkisel üretim yapılan kesimlerde meyvecilik doğal örtüye göre daha yaygındır. Malatya’nın kuzeyini kaplayan dağlar ise örtü bakımından Pütürge ve Doğanşehir yöreleri kadar olmasa da batıya göre daha da zengin sayılır. Bu yörelere de, çoğu bozuk nitelikli olmak üzere meşenin çoğunlukta olduğu yapraklı ormanlar vardır. Bu kesimde kalın bir toprak tabakası ile meyve ağaçları, söğüt ve kavaklıklar görülür.


Fauna


Ekonomik Yapı

Tarihsel süreç içerisinde “doğunun batısı batının doğusu” olarak tanımlanan Malatya, bu gün için de aynı konumunu sürdürmekte olup sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli merkez, bölgesel bir cazibe merkezi durumundadır. İlin bu gün ulaştığı ekonomik gelişim düzeyinde Malatya’ya ile özdeşleşen kayısı yetiştiriciliğin etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Malatya için ilahi bir lütuf olarak da kabul edilebilecek olan kayısı, özellikle 80’li yıllardaki dışa açık ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir ihraç ürünü haline gelmiş ve ilin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır, sağlamaktadır. Malatya, ekonomik gelişmesinin temelinde Kayısı yetiştiriciliğini önemli yer tutmasına rağmen günümüzde ekonomik kalkınma kaynaklarını çeşitlendirerek daha dengeli bir sektörel yapıya evrilmektedir.         2001 yılından sonra iller bazında milli hesap verileri yayınlanmamaktadır. Yayınlanan en son verilere göre ilde 2001 yılı itibariyle kişi başına düşen GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1417 ABD dolarıdüzeyindedir.        İlde 1990 yılı itibariyle kişi başına düşen GSYİH 1744 ABD doları düzeyinde iken 2000 ve 2001 yıllarında ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile kişi başına GSYİH 2001 yılında 1417 ABD dolarına gerilemiştir. Malatya ili kişi başına GSYİH tutarının, ülke ortalamasında tekabül ettiği orana bakılacak olursa, 1990 yılında Türkiye ortalamasının %65,69’una tekabül eden İl kişi başına GSYİH tutarı, 1995 yılında %68,9’a yükselmiş, 2001 yılında ise %66 düzeyinde gerçekleşmiştir.                          YILLARGSYİH199019952001Malatya (ABD $)174418791417Türkiye (ABD $)265527272146Malatya/Türkiye (%)65,6968,9066,03 2001(1987 sabit fiyatları ile) yılı itibari ile ilde yaratılan Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan alınan pay bakımından %27,1 ile sanayi sektörü ilk sırada gelmekte, bunu %24 ile ticaret ve %16,9 ile tarım sektörü izlemektedir. Sanayi sektörünün yarattığı GSYİH içerisinde ise imalat sanayi alt sektörü %25,8 pay almaktadır. Malatya ekonomisinde tarım sektörünün payı görece düşerken tarım dışı sektörün payının arttığı görülmektedir.Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (GSKD) TL Kişi başına Gayri Safi Katma Değer (TL) 20042005200620072008200920102011TRTürkiye7.3078.3389.63210.74412.02012.00013.40615.500TRB1Malatya,4.3205.0575.5576.2977.0667.5848.4689.759Elazığ,Bingöl,TunceliBölgesel Kişi başınaGSKD’in ülke ortalamasınayakınsama oranı ( TRB1/TR) %59,1260,6557,6958,6158,7963,2063,1762,96Kaynak : Tuik        Malatya’nın da içinde yer aldığı TRB1 bölgesinde yaratılan kişi başına gayri safi katma değer 2004-2011 yılları arasında mutlak olarak artmakta olup, bölgesel kişi başına GSKD’in ülke ortalamasına yakınsaması 2004 yılında %59,12 iken 2011 yılında %62,96 düzeyine yükselmiştir.       DPT tarafından en son 2003 yılında yayınlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” sonucuna göre Malatya il geneli olarak tüm iller içerisinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 41. sırada yer almıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan “2011 Yılı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”na göre ise  Malatya  81 il arasında 42. sırada yer almaktadır.        80’li yıllara kadar sanayileşmesi büyük ölçüde kamu yatırımlarına (Sümerbank, Tekel ve Şeker Fabrikaları gibi) bağımlı olan Malatya, daha sonra özel teşebbüs eliyle kalkınma yolunda önemli atılımlar yapmaya başlamıştır. Söz konusu kalkınma hamlesinin altında yatan en önemli neden; Malatya için önemli bir gelir kaynağı olan kayısının il ekonomisine sağladığı parasal kaynak, devletçe verilen yatırım teşviklerinin amacına uygun kullanılması, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri, ulaşım ve iletişim altyapısına dönük yapılan yatırımlar ile ilimizdeki müteşebbis potansiyelidir.       Organize Sanayi Bölgeleri: İlimiz Merkezinde 2 adet, Darende ve Akçadağ ilçelerinde birer olmak üzere toplam dört adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.       Malatya I. Organize San. Bölgesi; 300 hektar arazi üzerine kurulmuştur. Toplam sanayi alanı224 hektar, parsel sayısı 157, firma sayısı ise  147’dir. I. OSB’nin yol, su, elektrik, doğal gaz ve arıtma tesisi gibi altyapısı ve sosyal tesisleri de tamamlanmıştır.       II. Organize Sanayi Bölgesi ise 350 hektar arsa üzerine kurulmuş olup, toplam sanayi alanı 300 hektardir. II. Organize Sanayi Bölgesinin parsel sayısı 156, toplam müteşebbis sayısı 152 olup, parsellerin tamamı tahsis edilmiş olup altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.       İlimizde I. ve II. OSB’de tahsis edilecek parsel kalmaması ve çok sayıda müteşebbisin yatırım için yer talep etmesi nedeniyle ortaya çıkan parsel talebi nedeniyle 1200 hektarlık tevsi alan I. OSB’ye eklenmiştir. İlk etapta  173 hektarlık alandan üretilen 57 parselin müteşebbislere tahsisine başlanıştır. Bu alanın sanayiye kazandırılmasıyla Malatya’nın 20-30 yıllık sanayi parsel ihtiyacı karşılanmıştır.       Darende İlçemizde 47.7 hektarlık alanda Darende Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, parsellerin tahsis çalışmaları sürdürülmektedir.       Akçadağ İlçemizde yaklaşık 120 hektar alan üzerinde kurulması planlanan Akçadağ Mermercilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer tespiti yapılmış ve etüt çalışmaları tamamlanmıştır. İmar planı çalışmaları devam etmektedir.


Baraj Gölü

Malatya İlçeleri

Yeşilyurt : Yüzölçümü 568 kilometrekare,(Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) toplam nüfusu 267.365 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 9 kilometre olup ulaşım belediye otobüsü ve özel minibüslerle sağlanmaktadır. Arazinin çoğu dağlıktır. Kuzeyde Malatya, batıda Akçadağ ve Doğanşehir, güneyde Adıyaman ve Çelikhan ile çevrilidir. İlçe Yeşilyurt Belediyesi ve 82 mahalleden oluşmaktadır: Abdulgaffar, Aşağıbağlar, Aşağıköy, Atalar, Atatürk, Bahçebaşı, Bentbaşı, Bindal, Bostanbaşı, Cemal Gürsel, Cevatpaşa, Cumhuriye Örnek, Cumhuriyet, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Çayurköy, Çilesiz, Çukurdere, Dilek, Duranlar, Duruldu, Fatih, Merkez Fatih, Gazi, Gedik, Göktarla, Görgü, Gözene, Gündüzbey, Hamidiye, Hıroğlu, Hocaahmetyesevi, Işıklı, İkizce, İlyas, İnönü, Kadiruşağı, Karahan, Karakavak, Kaynarca, Kendirli, Kırkpınar, Kırlangıç, Kiltepe, Koşu, Koyunoğlu, Kozluk, Kuşdoğan, Kuyulu, Mahmutlu, Melekbaba, Mullakasım, Oluklu, Ortaköy, Öncü, Özal, Özalper, Salkonak, Salköprü, Samanköy, Samanlı, Seyituşağı, Seyran, Su, Suluköy, Sütlüce, Şahnahan, Şeyhbayram, Tecde, Tepeköy, Tohma, Topraktepe, Topsöğüt, Turgut Özal, Üçgöze, Yaka, Yakınca, Yalınkaya, Yavuz Selim, Yeni, Yeşilkaynak ve Zaviye İlçenin mahalleleridir. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Hekimhan : Yüzölçümü 1.844 kilometrekare, toplam nüfusu 22.181 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 85 kilometredir. İlçe merkezine bağlı 64 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. İlçemizde bir belediye bulunmaktadır. İlçenin Malatya ile bağlantısını sağlayan yol asfalt olup, aynı zamanda ”Malatya-Sivas Karayolu” olarak kullanılmaktadır. İlçenin ulaşımında demir yolu, özellikle yolcu taşımacılığı ve maden cevheri nakliyatı bakımından önemli bir yere sahiptir. Maden cevheri nakliyatı bakımından Hekimhan Garı Türkiye’nin 11. garı durumundadır. Bağlı belde ve köyler şunlardır: Bağyolu , Budaklı, Karşıyaka, Karadere, Taşbaşı, Bahçelievler, Turgut Özal, Fatih Şehit Mehmet Fethi Akyüz, Yeni, Mimarsinan Köprülü Mehmet Paşa, Hasançelebi, Güzelyurt, Girmana, Kurşunlu, Kocaözü Aksütlü, Aşağısazlıca, Akmağara ,Ballıkaya ,Başkavak, Basak, Başkınık ,Bahçedamı, Boğazgören, Beykent,,Çanakpınar, Çulhalı, Çimenlik Dereköy, Davulk, Deveci, Delihasanyurdu , Dikenli, Dikili, Dumlu, Dursunlu, Güvenç, Güzelyayla, Haydaroğlu, Hacılar, Işıklı, İğdir, Kavacık, Karaköçek, Karapınar Karslılar,Kozdere, Köylü , Mollaibrahim, Salıcık, Sarıkız, Saraylı, Söğüt, Taşoluk, Uğurlu, Yayladamı, Yeşilköy ,Yağca, Yeşilkale, Yeşilpınar, Y.Selimli, Y.Sazlıca Mahallesi. Ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Doğanşehir : Yüzölçümü 1.290 kilometrekare, toplam nüfusu 41.006 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 58 kilometredir. Bağlı belde ve köyler şunlardır: İlçeye bağlı mahalle isimleri şöyledir: Sürgü,Kurucaova,Erkenek,Söğüt,Gövdeli,Polat, Altıntop, Beğre, Bıçakçı, Çavuşlu, Çığlık, Çömlekoba, Dedeyazı, Elmalı, Eskiköy, Fındıkköy, Gövdeli, Günedoğru, Gürobası, Hudutköy, Kadılı, Kapıdere, Karaterzi, Kelhalil, Koçdere, Küçüklü, Örencik, Polat, Polatderesi, Söğüt, Suçah, Şatırobası, Topraktepe, Yolkoru, Yuvalı, Sürgü, Erkenek, Karanlıkdere, Kurucaova, Reşadiye, Savaklı. Ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Yazıhan : İlçenin yüzölçümü 618 km2 km2 olup, toplam nüfusu 15.297 ‘dır. Malatya’ya uzaklığı 40 kilometredir. İlçenin bucağı olmayıp Merkez olmak üzere bir belediyesi ve 33 mahallesi vardır. Akyazı, Alican, Ambarcık, Bahçelievler, Balaban, Bereketli, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Buzluk, Çavuş, Çivril, Dedekargın, Doğuş, Durucasu, Eğribük, Epreme, Erecek, Fethiye, Gayret, Gövük, Hamidiye, İriağaç, Karaca, Kömüşhan, Mısırdere, Piriçli, Sandıklı, Sinanlı, Sürür, Tahtalı, Tecirli ve Yeni Mahalle ilçenin mahallelerini oluşturmaktadır. İlçeye ulaşım oldukça kolay olup belediye otobüs ve minibüsleri ile sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Pütürge : Yüzölçümü 1.181 kilometrekare, toplam nüfusu 17.986 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 73 kilometredir. Denizden yüksekliği 1.250 metredir. Bağlı Bucak ve Mahalleler: Aktarla, Alhan, Aliçeri, Arınlı, Arıtoprak, Arslankent, Ağalar, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Başmezra, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Büyüköz, Deredüzü, Erdemler, Ersele (Düvenlik), Esencik, Esenlik, Gökçeli, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Hatip, Karakaya, Karşıyaka, Kavaklıdere, Kayadere, Korucak, Kozluk, Koçköy, Köklükaya, Körme, Köylü, Meşedibi, Nohutlu, Ormaniçi, Pazarcık, Poskıran (Kökpınar), Sahilköy, Sorguçlu, Söğütlü, Tatlıcak, Taşbaşı, Taşmış, Taştepe, Tekederesi, Teluşağı, Tepehan, Tosunlu, Ulutaş, Uzunkoru, Uzuntaş, Yamaç, Yandere, Yazıca, Yediyol, Yeşildere, Çamlıdere, Çayköy, Çengelli, Çığırlı, Çukuroymağı, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Üçyaka İlçeye ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Arapgir : Yüzölçümü 964 kilometrekare, toplam nüfusu 11.041 (TÜİK), Malatya’ya uzaklığı 120 kilometredir. Bağlı Mahalleler : Aktaş, Boğazlı, Budak, Çaybaşı, Çiğnir, Çimen, Düzce, Eynir, Gözeli, Günyüzü, Kayakesen, Koru, Onar, Ormansırtı, Selamlı, Suceyin, Sugeçti, Sağıluşağı, Tarhan, Taşdibek, Yaylacık, Yeşilyayla (Kızılca), Yukarıyabanlı, Taşdelen, Alıçlı, Bacalı, Bostancık, Çakırsu, Deregezen, Karaca (Eskiarapgir), Eşikli, Gebeli, Kaynak, Kazanç, Kılıçlı, Konducak, Pirali, Sinikli, Sipahiuşağı, Ulaçlı, Yazılı, Aşağı Çörenge, Aşağı Ulupınar, Aşağı Yenice, Berenge, Cömertli, Çobanlı, Göz, Hocaali, Hezenek, Çarşı, Mehmet Akif, Osmanpaşa, Serge, Sekisu, Şıhlar, Yeni Mahalle, Yukarı Yenice, Yukarı Ulupınar ve Yukarı Çörenge Mahallesi olmak üzer 63 mahallesi bulunmaktadır. Ulaşım belediye otobüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Arguvan : Yüzölçümü 1037 kilometrekare, toplam nüfusu 9.038 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 64 kilometredir. İlçenin Yoncalı olmak üzere bir beldesi, merkez olmak üzere, bir belediyesi, 46 köyü, 4 mahallesi ve 73 mezrası vardır. Bağlı Bucak ve Mahelleler : Akören, Armutlu, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Bahçeli, Bozan, Bozburun, Çavuşköy, Çayırlı, Çevreli, Doydum, Ermişli, Eymir, Gümüşlü, Güngören, Güveçli, İçmece, İsaköy, Karababa, Karahöyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yamaç, Çiftlik, Yazıbaşı, Yeniköy, Yenisu, Yukarısülmenli, Yürektaşı, Çobandere, Yoncalı, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kurutaş, Çakmak, Yeni Mahalle, Bahçelievler, Dolaylı Tepebağ Mahelleleri. Ulaşım belediye otobüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Doğanyol : İlçenin yüzölçümü 233 kilometrekare olup, Malatya’ya uzaklığı 91 kilometredir. Nüfusu 4.720’tür (TÜİK). İlçenin 1 belediyesiyle 16 Mahalle, 26 mezrası bulunmaktadır. Bağlı bucak ve köyler şunlardır: Akbent, Behramlı, Burçköy, Damlı, Gevheruşağı, Gökcek, Gümüşsu, Koldere, Konutay, Mezra, Poyraz, Ulutaş, Yalınca, Yeşilköy. Ulaşım belediye minibüslerince sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Darende : Yüzölçümü 1.363 kilometrekare, toplam nüfüsu 28.978 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 112 kilometredir. Kuzeyinde Kuluncak, kuzeybatısında Gürün (Sivas), batısında Elbistan (K.Maraş), güneyinde Akçadağ ve doğusunda Hekimhan bulunmaktadır. Rakımı 950-2150 metre arasında değişen ilçenin Ayvalı, Ağılbaşı, Aşağı Ulupmar, Balaban, Ilıca, Yenice ve ilçe merkezi olmak üzere 7 belediye, 43 köy ve 15 mezrası vardır. Bağlı Mahalleler: İlçede Ayvalı, Ağılbaşı, Aşağıulupınar, Balaban, Ilıca, Yenice, Ağılyazı, Akbaba, Başdirek, Çukurkaya, Gaziköy, Yavuzlar, Güllüce, Güdül, Günerli, Günpınar, Irmaklı, Karabacak, Akçatoprak, Kavak, Kölükler, Kurudere, Kuzpınar, Karaoğuz, Şuğul, Yarımca, Yazıköy, Yeniköy, Akçatoprak, Barındır, Başkaya, Çaybaşı, Çınar, Gökçeören, Hisarcık, Karabayır, Medişeyh, Kerimli, Mollauşağı, Sendere, Ozan, Uzunhasan, Yeşiltas, Yukarıulupınar, Baytarbağı, Beybağı, Gökyar, H.Sıragoz, H.Şeyhli, Hacıderviş, Heyiketeği, İbrahimpaşa, Kaldırım, Kılıçbağı, Mehmetpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Sayfiye, Sungur ve Zaviye Mahalleleri bulunmaktadır. Ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Akçadağ : İlçenin yüzölçümü 1.193 km2, Malatya’ya uzaklığı 37 kilometredir.Toplam nüfusu 32.260 (TÜİK) . İlçenin Kürecik ve Levent olmak üzere 2 bucağı, merkez Ören ve Yukarı Kozluca olmak üzere 3 belediyesiyle 72 köyü, 9 mahallesi ve 169 mezrası vardır Bağlı belde ve köyler şunlardır: Aliçeri, Altınlı, Aksaray, Aşağıörükçü, Bayramuşağı, Bölüklü, Büyükçimis, Bahri (eski ismi Çatyol), Dedeköy, Derinboğaz, Develi, Doğanlar, Dümüklü, Esenli, Gülpınar, Güzyurdu, Fatih, Hançerli, Ilıcak, İkinciler, Kadı İbrahim, Karamağara, Karanlıkdere, Karapınar, Keklikpınar, Keller, Kömekavak, Mihmanlı, Muratlı, Ören, Pınarlıgeçit, Resuluşağı, Sarıhacı, Şıhlar, Yağmurlu, Yalınbudak, Yalınkaya, Yalımlı, Yukarıörükçü, Kürecik, Kepez, Aksüt, Bekiruşağı, Çakılpınar, Çevirme, Darıca, Demirciler, Duruluova, Dutlu, Düvencik, Gürkaynak, Harapuşağı, Kalıyalı, Kasımuşağı, Ortaköy, Taşveler, Tataruşağı, Yenipınar, Yukarı Kozluca, Levent, Bağköy, Büyükköy, Çatalbahçe, Çobanuşağı, Doğantepe, Esenbey, Kayadibi, Kolköy, Kozalak, Kurtuşağı, Küçükkürne, Mezraköy, Sakalı Uzun ve Taşolar. Ulaşımı oldukça kolay olup hem belediye hem de özel halk minibüsleri hizmet vermektedir. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Kale : Yüzölçümü 192 kilometrekare, toplam nüfusu 5.975 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 35 kilometredir. İlçe Malatya’ya 43 km. uzaklıktadır. İlçenin bucağı yoktur. Merkez olmak üzere 1 belediyesi, 28 mahallesi vardır. Bağlı belde ve köyler şunlardır: Bağlı Mahalleler: Akça, Akuşağı, Bent, Çanakçı, Erdemli, Gülenköy, İkizpınar, Karaağaç, Kıyıcak, Kozluk, Karahüseyin, Kale, Salkımlı, Sarıot, Tepebaşı, Uyanık, Uzunhüseyin, Yenidamlar, Darıpınar, Soğukpınar, Bağlıca, Düztarla, Mahmutdursun, Kumluyazı, Üçdeğirmen, Abuşoğlu, Dedeköy, Güneyce. İlçemiz Elazığ karayolu üzerinde olup ulaşım oldukça kolay sağlanmaktadır. Elazığ’a giden araçlar ve Kale ilçe belediyesine ait minibüslerle sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Battalgazi : Yüzölçümü 213 kilometrekare,(Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) toplam nüfusu 297.8061 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 9 kilometredir. Ulaşım oldukça kolay olup belediye otobüs ve özel minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. (Büyükşehir yapılanmasıyla katılan yerler hariç) Bağlı belde ve köyler şunlardır: Adagören, Ağılyazı, Boran, Çolakoğlu , Hasırcılar, Hatunsuyu, Kemerköprü, Kuluşağı, Şişman, Toygar, Yarımcahan, Meydancık, Kadıçayır ve Alişan. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır. Kuluncak : Yüzölçümü 681 kilometrekare, toplam nüfusu 8.885 (TÜİK) ve Malatya’ya uzaklığı 110 kilometredir. Bağlı köy ve mahaleler: Alvar, Aşağı Selimli, Bahçelievler, Başören, Bıyıkboğazı, Bicir, Boğaziçi, Çayköy, Ciritbelen, Çörmü, Göğebakan, İlisuluk, İstiklal, İsmetpaşa, Karabük, Karaçayır, Karıncalık, Karlık, Kaynarca, Kızılhisar, Kızılmağara, Konaktepe, Kömüklü, Ortapınar, Sofular, Sultanlı, Temüklü, İlçeye ulaşım belediye minibüsleri tarafından sağlanmaktadır. KAYNAK: http://www.malatya.gov.tr/ adresinden 23.08.2014 tarihinde alınmıştır.

Yeni Cami / Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Malatya Ulaşımı

Demiryolu : Devlet Demiryolları’nın her gün Ankara’ya 17.30’da Mavi, 17.50’de Ekspres Tren; Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi günleri 18.52’de Kurtalan (Elazığ-Diyarbakır yönü); her gün 16.38’de Elazığ ve 10.16’da Adana seferi bulunuyor. Trenler, geçtikleri Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi ve Doğanşehir ilçe istasyonlarında durarak yolcu indirip, bindiriyor. Ancak seferler ve saatleri Devlet Demiryolları tarafından zaman zaman değiştirilmektedir. DDY Danışma telefon: 212 40 40, İnternet adresi: http://www.tcdd.gov.tr/ Havayolu : Malatya merkeze 35 km mesafede olan Malatya Havalimanı’nda iç hatlar İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya dış hatlar olarak da Almanya’ya uçuşlar düzenlenmektedir. www.malatya.dhmi.gov.tr/ Aksaray Köyü Malatya Erhaç Havaalanı Girişi Pk:44600 Akçadağ/malatya, 44600 (0422) 266 0046 Havaalanı Servis Hizmeti: HAVAŞ firması yolcularını havaalanına transfer ediyor. Karayolu : Diğer illere yapılan otobüs seferleri çoğunlukla çevre yolu üzerinde bulunan Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden (MAŞTİ) yapılmaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 5 km olan Maşti’ye Yeni Cami önünden kalkan belediye otobüsleri ve Çevre Yolu-Turgut Temelli Caddesi kavşağından kalkan minibüslerle ulaşılmaktadır. Ayrıca Eski Otogar (Köy Garajı) ve Doğu Garajından da Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ’a minibüsler kalkmaktadır. Haftanın tüm günleri 24 saat açık olan MAŞTİ Danışma Müdürlüğü’ne 238 47 68 ve 238 47 78 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Her ne kadar firmaların kendi özel telefonları varsa da bu numaralardan adı belirtilen ve Maşti’de Ofisi bulunan tüm otobüs şirketlerine aktarma yapılmaktadır. Maşti’deki otobüs firmaları verdikleri hizmet şekline göre iki gruba ayrılabilirler. Malatya merkezli otobüs firmaları ve Malatya merkezli olmayan firmalar. Malatya merkezli firmalar sadece kendi seferlerine ait biletleri satarken, diğerleri başka firmaların biletlerini de satmaktadır. Firmaların hemen hemen hepsinin şehir merkezinde (Valiliğe yakın mesafede, İnönü ve Kışla Caddesi boyunca ve yine buraya çok yakın Akpınar’da) ofisleri bulunmakta, rezervasyon ve bilet alım işlemi yapılabilmektedir. Otobüs seferlerinin saati mevsime bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte, müşteri durumuna göre bazı seferler iptal edilebilmektedir.

Nemrut

Malatya Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Tohma Vadisi : [Vadi] , Sivas topraklarından iki kol halinde başlayan Tohma vadisi, Fırat vadisine doğru geniş bir oluk oluşturur. Darende yanından bu kollar genişlemeye başlar. İlçenin doğusunda birleşir. Vadilerin birleşme İzollu : [Ova] , Erhaç Düzü ile Arga ve Ören Yazıları : [Ova] , Söğütlü : [Çay] , Morhamam : [Çay] , Arapgir Göldağı’ndan doğup Karakaya baraj gölüne dökülen çayın uzunluğu takriben 80 km’dir Mandıra, Tafta ve Milli Yazıları : [Ova] , Sürgü : [Baraj Gölü] , Mamihan : [Çay] , Becbel Tepe : [Dağ] , Beydağı : [Dağ] , Kuruçay : [Çay] , Yama dağı batısından doğan Kuruçay, Hasançelebi, Hekimhan ve Fethiye’yi geçtikten sonra Eğribük yönünde Fırat’a katılır. Yaz aylarında suyu iyice azaldığından bu sudan pek faydalanılamamaktadır. Karakaya Tepe : [Dağ] , Tohma Suyu : [Nehir] , Malatya’nın doğu sınırını oluşturan Fırat nehrinden sonra ilin büyük akarsuyu Tohma’dır. iki koldan oluşmaktadır. En uzun kolu olan Ayvalı, Tohma çayı, Uzunyayla’dan diğer kolu olan Hacılar Tohması is Karakaya : [Baraj Gölü] , Sürgü Suyu : [Çay] , İlin güneybatı ucunu oluşturan Sürgü yöresinin sularını toplayan bu çay, Malatya yöresinin batı kesimlerinde yer alan Karakaya tepesinin güney yamaçlarından doğar. Sürgü çayı, Göksu ırmağının önemli b Malatya : [Ova] , Tohma, Sultansuyu ve Fırat vadileri arasında kalan çok geniş bir alanı kaplar. Ortalama yükseltisi 900 m. olan bu geniş düzlük, kademe kademe yükselen ve 1500 m. ye kadar çıkan platolarla, yüksek dağl Sultansuyu : [Baraj Gölü] , Sultansuyu barajı 1993’te hizmete açılmış olup, en yeni barajımızdır. Çat : [Baraj Gölü] , Sultansuyu : [Çay] , Mığdı Düzü : [Ova] , Ayvalı, Tohma ile Hacılar Tohması vadilerinin birleşme noktasında yer alır. Darende’nin doğusunda ve güneydoğusunda geniş bir alanı kaplayan ovanın yüzölçümü yaklaşık 50 km2’dir. Ovanın orta kesimleri Sürgü : [Ova] , Gayrık Tepe : [Dağ] , Fırat Vadisi : [Vadi] , Türkiye’nin en önemli vadilerinden birisidir. Çok derin ve sarp olan Fırat vadisi, keskin dirsekler çizerek uzanır. Sarplaşan vadi, bu yapısını Malatya topraklarında Söğütlü çayı vadisi ile birleşene Şiro Çayı : [Çay] , Torosların devamı olan Akdağ’dan çıkarak Karakaya barajına dökülen çayın uzunluğu yaklaşık 50 km’dir Polat : [Baraj Gölü] , Medik : [Baraj Gölü] , Doğanşehir : [Ova] , Tohma vadisine güneyden açılan Sultansuyu vadisinin her iki yanma sıralanmış, küçüklü büyüklü düzlüklerin tümüne birden Doğanşehir Ovası adı verilmektedir. Ova Suçatı’ndan sonra Doğanşehir’e doğru dar Kelle Tepe : [Dağ] , Kuruçay Vadisi : [Vadi] , Yama dağının batı eteklerinden başlayan vadi, başlangıç kesimlerinde pek derin değildir. Tohma vadisinde sıkça rastlanan sarp ve dar boğazlar yoktur. Bunun başlıca sebebi yöredeki, aşınarak yuvarlanmı Korudağ : [Dağ] , Fırat : [Nehir] , Keban Barajı’ndan çıkan nehir Malatya’nın Elazığ ile sınırını oluşturacak şekilde güneybatıdan güneydoğuya doğru genişçe bir yay çizerek akar. Önce Kuruçay’ı sonra Tohma suyunu alarak akan Fırat, zama Yazıhan Düzü : [Ova] , Bu ova, Tohma ve Kuruçay vadilerinin Fırat’a açıldığı noktada yer alır. Malatya ovasından Tohma suyu ile ayrılır. Tohma suyunun kuzeyinde kalan ve Kuruçay vadi tabanını da kapsayan alanın bütününe Yaz Beylerderesi : [Çay] ,

Orduzu

Malatya tarihçesi

MALATYA’NIN TARİHÇESİ Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Orta Asya, Orta Doğu ve Mezopotamya’dan gelen ticarî yolların kesiştiği ve doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolların kavşak noktası olması sebebiyle tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Malatya, Kültepe kaynaklarında Melita olarak anılmaktadır. Hititçenin çözülmesinde büyük katkısı bulunan Bedřich Hrozný bu sözcüğün Hititçede bal anlamına geldiğini ortaya koymuştur. Melita, Asur ve Urartu kaynaklarında Maldiya, Melitea, Melid, Melide, Meliddu, Malita şekline dönüşmüştür. Araplar şehre Malatiyye demiş; nihayet Türklerin gelmesiyle Malatya adına kavuşmuştur. Karakaya Baraj Gölü altında kalan Cafer Höyük kazılarından elde edilen bulgulara göre Malatya’nın tarihinin dokuz bin sene öncesine dayandığı söylenebilir. Geçmişi Paleolitik çağa kadar uzanan şehir, Neolitik, Kalkolitik, Bronz çağlarında yerleşim görmüş; Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerine tanıklık etmiştir. Roma ve Bizans döneminde önemli bir doğu kenti olarak göze çarpan Malatya, ilk kez Emeviler devrinde Müslümanların eline geçmiş, Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam-Bizans savaşlarına sahne olmuştur. Danişmentoğulları ve Selçukluların 12.yüzyılda Malatya’ya egemen olmasının ardından Memluklu ve Dulkadiroğulları Beyliği dönemi başlamış, 1515’de Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı dönüşü Turnadağı savaşı ile Osmanlı topraklarına katılmıştır. Malatya’nın ilk yerleşim yeri, Orduzu beldesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Kültür Dolgusu 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö.5000 bin yıllarından 11.yüzyıla kadar yerleşim görmüştür. Roma İmparatorluğu, M.S. 2.yüzyılda şehri, Arslantepe’nin 4 km. kuzeyinde Fırat Nehri’ne daha yakın bir nokta olan bugünkü Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinin olduğu yere taşıdı. 19.yüzyılda şehrin merkezi bir kez daha değişti. 1830’lu yılların sonuna doğru şehirde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hastalıkların artması; Osmanlı ordusunun Nizip Savaşı nedeniyle Eski Malatya’da beklenenden daha uzun süre kalması, şehir halkının 10 km güneydeki Aspuzu’ya kalıcı olarak yerleşmesine neden oldu. Bu tarihten sonra şehrin merkezi olan Aspuzu’ya Malatya denilmeye başlandı. Belli bir süre Eski Şehir ve Aşağı Şehir olarak anılan önceki şehre ise Eski Malatya denildi; 1987 yılında ise Malatya’nın bir ilçesi olup Battalgazi adını aldı. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Maraş Eyaletine bağlı olan Malatya, 1847 yılında Harput Eyaleti’ne bağlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında il statüsünü vermiştir.

Levent Vadisi
Darende Günpınar Şelalesi
beşkonaklar –
malatya genel –
inönü meydanı –
aslantepe –
sultansuyu –
karakaya barajı –
halıcılık –
Yeni Cami –
levent vadisi –

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award