Sinop İlimizi Tanıyalım

Sinop İlimizi Tanıyalım

Sinop Hakkında Genel Bilgiler

İlin yüzölçümü 5862 km² olup il bu yüzölçümüyle Türkiye coğrafyasının %0.8′ ini kaplar. Batısı Kastamonu, güneyi Çorum, güneydoğusu Samsun illeri, kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. 475 km uzunluğundaki sınırlarının 300 km’ si kara, 175 km’ si ise deniz kıyısıdır. Şehrin kuzeybatısında Akliman, güneydoğusunda iç liman yer almaktadır. Kuzeybatısındaki Akliman ve Hamsilos Koyu, eski çağlardan bu yana barınak yeri olarak kullanılmaktadır. Dağlar denize paralel olarak uzanmış olup, kuzeybatıda yükselen dağlar Merkez ilçe sahillerine 9-10 km yaklaştıkça alçalır ve sahil ovaları meydana getirir. En yüksek tepeler Ayancık’ta Çangal (1605 m) ve Boyabat’ta Dranaz’dır. (1345 m) Boyabat-Durağan yöresindeki Kızılırmak vadisi dışında önemli bir vadi yoktur. Sinop ve Boyabat düzlükleri en önemli ova benzeri yerlerdir. nemli akarsulardan Gökırmak, Boyabat ovasını sulayıp Kızılırmak’a karışır. Çatalzeytin, Ayancık, Karasu, Kanlıçay (Güzelceçay) ve Kabalı Çayları Karadeniz’e dökülür.   KAYNAK: http://www.sinop.gov.tr/default_b0.aspx?content=1007  adresinden 01 Temmuz 2014 tarihinde alınmıştır.

İklim

Sinop İli, Doğu ve Batı Karadeniz iklim özelliklerinin iç içe geçtiği bir yöredir. İlde mevsimler arası sıcaklık farkları pek büyük değildir. İlde, yıl boyunca esen sürekli rüzgarlar etkili olmaktadır. Yazın belli bir dönem dışında, bütün yıl nemli ve yağışlı geçer. Sinop’un kuzey kesiminde Karadeniz iklim tipi egemendir. İlin güney kesiminde ise kıyıya koşut olarak uzanan dağlar nedeniyle, Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmaktadır. Bu bölgede yağışlar ve sıcaklık düşer, bozkır ikliminin etkileri görülür.Sinop’ta yağışlar, aylara göre oldukça düzenlidir. En çok Aralık ve Ocak aylarında, en az Temmuz ve Ağustos aylarında yağış alan İlimizde yağışlı gün sayısı ortalama 125-135 gün arasındadır.Yıllık yağış miktarı ortalaması 56,79 kg/m²’dir. İlimizde görülmüş olan en yüksek sıcaklık 34,4oC, en düşük sıcaklık -7,5 oC’dir. (1954-2013 arası veriler)Sinop İli, kuzey rüzgârlarına açık olduğundan, sürekli rüzgâr alır. İlin konumu, kuzey (yıldız) rüzgârlarının zaman zaman çok şiddetli esmesine yol açar. Ortalama deniz suyu sıcaklığı 15.90C olan Sinop’ta ortalama güneşlenme süresi ise 5,46 saat/gündür. Nisbi nem yönünden sahil kesimleri % 75 nem ortalamasının üzerinde, iç kesimler ise %60 nem oranın altındadır.

Flora

Sinop, her zaman yağış alması sebebiyle zengin orman ve bitki örtüsüyle kaplıdır. Ormanlar hem zengin, hem de çeşitlidir. Çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç ve kavak, başlıca ağaç türleridir. Ağaç denizi olarak nitelendirilen Çangal Ormanları, Ayancık, Türkeli ve Boyabat yörelerini kaplar. Dıranaz, Göktepe, Soğuksu ve Elekdağ Ormanları da hem önemli doğal güzellikler oluşturur, hem de ekonomik bakımdan büyük değer taşır.Sinop İlindeki bitki örtüsü, çok çeşitli ağaç türlerinden oluşmuştur. İlin kıyı şeridinde Akdeniz bitkileri de görülür. Meşe, defne, karaağaç, çınar, fındık, kızılcık, kayın, gürgen, karaçam ve sarıçamdan oluşan bu bitki örtüsü, 1.800 metre yükseltiye kadar görülür.Sinop-Gerze ormanları kıyıdan iç kesimlere, kuzeyden güneye doğru uzanır. Bu ormanlar yaşlıdır. Kayın, gürgen, meşe, dişbudak, çam ve köknar ağaçlarından oluşur. Giregöz Ormanı ildeki en büyük ormandır. Kıyıya koşut biçimde uzanan bu orman alanının yükseltisi ortalama 80 metredir.Ayancık Ormanları ise Çangal Ormanları ile Ayancık Orman Bölge Şefliği alanındaki ormanların bileşiminden oluşmaktadır. Buradaki başlıca ağaç türleri, köknar, çam, kayın, gürgen, meşe, ıhlamur, çınar, kavak ve kestanedir. Gerze Ormanları eski ve doğal ormanlardır. Bunların yayılım alanı, topografyayla belirlenmiştir. Bu nedenle kimi kesimlerde kıyıya koşut uzanırlar. 200 metrenin üzerindeki yükselti kuşağında rastlanan ormanlarda, ağaçlar çok büyük ve sıktır. Burada Akdeniz bitkileri yoktur. Ağaç türleri de azalır. Başlıcaları kayın ve gürgendir. 800 metreden yüksek kesimlerde ağaç türleri arasına köknar girer ve öbür ağaç türleri giderek azalır. 1000 metreden sonra ormanlar tümüyle köknarlardan oluşmuştur. Bu ormanlarda, oldukça gür bir orman altı örtüsü vardır. Bu örtü, defne, ılgın, kızılcık ve çitlenbiklerden oluşur. Orman altında nem oranı yüksek olduğundan orman altı örtüsü çok sıktır. Bu orman altı örtüsü yanan ya da kesilen bir ormanın yerinde birkaç yılda yetişir. Ormanların altında, yaban menekşesi, çuha çiçeği, mayıs karanfili, çezgir menekşesi, küçük kırlangıç otu, ciğer otu gibi bitkilere de rastlanır.Sinop İlinde güneye doğru gidildikçe iklim kuraklaşmaya başlar. Bu nedenle, bu kesimde kuzeydeki gür bitki örtüsünün yerini bozkır bitkileri alır. KAYNAK: http://www.sinop.gov.tr/default_b0.aspx?content=1007 adresinden 01 Temmuz 2014 tarihinde alınmıştır.


Fauna


Ekonomik Yapı

TARIMSAL ÜRETİM:İlimizin 586.200 hektarlık yüzölçümünün % 37’sini oluşturan 217.276 hektarlık alan tarıma elverişli olup bunun 83.594 hektarlık bölümünde tarım yapılmaktadır. Geriye kalan tarım dışı alanların % 56’sını orman alanları, % 6’sını iskân ve tarıma elverişli olmayan alanlar, %1’ini çayır ve mera alanları oluşturmaktadır. Üzerinde tarım yapılabilen arazi engebeli, çok parçalı ve % 86 oranında su erozyonuna açıktır. Yörenin dağlık ve ormanlık oluşu nedeniyle dere ve ırmak kenarlarında düzlüklere rastlanır. Aşağıdaki tabloda tarım alanlarının kullanım durumu ve oranları verilmiştir:  Arazi Çeşidi Büyüklük (Ha) Oranı (%) Tarım Elverişli Alan 217.276  37 Orman ve Fundalık Alan 329.000  56 İskân Alanı ve Tarıma Elverişli Olmayan Alan   37.487    6 Çayır ve Mera Alanı     2.437    1 TOPLAM 586.200 100  Kullanılabilir durumdaki tarım arazilerinin kullanım şekillerini gösteren    tablo aşağıdaki gibidir: Kullanım Şekli Yüzölçümü (Hektar) Kullanım Oranı (%) Ekili Tarla Arazisi     56.535 25 Açık Nadas    31.410 15 Sebze Arazisi (Tarla+Örtü Altı)     3.078 1 Meyvelik ve Bağ     2.963 1 Kullanılmayan Tarım Arazileri (Terk veya Otlak) 125.290 58 TOPLAM ALAN 217.276 100    BİTKİSEL ÜRETİM:İlimizdeki bitkisel üretim yoğun olarak tarla bitkileri üretimi şeklinde gerçekleşmekte olup buğday, arpa, mısır ve çeltik önde gelen ürünlerdir.Sebzecilik ilimizde aile işletmeciliği şeklinde en fazla 0,5-1 dekarlık alanlarda yapılmakta ve bu alan içinde 6-7 çeşit ürün ekilmektedir. Bu durum kaliteli tohum ve zirai mücadele gibi tarımsal girdilerin kullanımını güçleştirmektedir. Son yıllarda sebzeciliği ticari anlamda 10-20 da. gibi büyük alanlarda yapan çiftçilerin varlığı ilimiz sebzeciliğine önem kazandırmıştır.Geçmiş yıllarda sınır ağaçlandırması şeklinde yapılan meyvecilik son yıllarda ticari zihniyette kapama meyve bahçeciliği şeklinde yapılmaya başlanmıştır. İlimizin iklim ve toprak yapısı dikkate alındığında ceviz, kivi, bodur ve yarı bodur olarak kiraz, elma ve armut üreticiliği öne çıkarılarak yaygınlaştırılan ürünlerdendir. İlimiz bitkisel üretiminde bitki koruma ürünleri ve gübrenin yoğun kullanılmaması bakir tarım topraklarının varlığı organik tarım için önemli bir avantajdır.   İlimizde yetiştirilen önemli tarım ürünleri aşağıdaki gibidir: Ürün Adı Ekim Alanı (da) Verim (kg/da) Üretim (Ton) Buğday 210.095 266 55.976 Mısır (Dane)  65.610 303 19.865 Çeltik  39.600 882 34.910 Arpa  38.355 229  8.783        İlimizde yetiştirilen önemli sebze ürünleri aşağıdaki gibidir: Ürün Adı Ekim Alanı (da) Verim (kg/da) Üretim (Ton) Hıyar (Sofralık)   4.042 4.408  17.820 Domates (Sofralık)  4.975 4.841 24.084 Fasulye (Taze)  6.227    897   5.586 Patlıcan 1.276 1.600   2.041       İlimizde yetiştirilen önemli meyve ürünleri aşağıdaki gibidir: Ürün Adı Ekim Alanı (da) Verim (kg/da) Üretim (Ton) Armut 1.082 2.992 3.237 Elma 3.157 1.491 4.708 Ceviz 6.256    343 2.149 Kiraz   800 2.143 1.715  HAYVANCILIK:Hayvancılık işletmelerimiz aile işletmeciliği şeklinde olup küçük üniteler halindedir. Sahil yerleşim yerlerinde büyükbaş, yüksek kesimlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği fazladır.İlimiz genelinde TÜRKVET kayıtlarında 23.656 hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. ülkemizdeki işletmelerin % 0,78’i ilimizde bulunmaktadır. İlimizdeki işletmelerin % 96’sı 1-25, % 4’ü 25-250 hayvan mevcudu ile faaliyet göstermektedir.Büyükbaş hayvanların %25’i yerli ırklardan %75’i kültür ırkı ve kültür ırkı melezlerinden oluşmaktadır. İlimizde 17.182 adet suni tohumlama uygulaması yapılmış olup Montofon ve Simental tercih edilen ırklardandır.İlimiz genelinde 2013 yılı itibarı ile toplam 24.721 arılı kovan bulunmaktadır. İlimizdeki hayvansal ürünler ticari işletmelerden ziyade aile işletmelerinden elde edilmektedir. Mevcut et üretimimizin büyük kısmı büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Yumurta üretimi köy tavuklarından sağlanmakta olup ilimizde ticari kümes bulunmamaktadır. İlimizde bal üretiminin büyük bölümü kestane balı üretimi olarak gerçekleşmektedir.  Hayvan Cinsi Sayısı Ülke Geneline Oranı Sığır 107.190            % 0,8 Manda        992    % 1,23 Koyun   72.705    % 0,36 Keçi   15.260    % 0.25 Arı   24.721            % 0,4            Ürün Adı Üretim Et 1.449 ton Süt 2.754 ton Yumurta – Bal 257.098 kg Yün-Kıl 193.677 kg         BALIKÇILIK:İl Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış 508 adet balıkçı teknesi mevcut olup bunların 37 adeti 12 metreden büyük trol-gırgır, 1 adeti gırgır, 3 adeti trol, 467 adeti 12 metreden küçük, 10 adeti de iç sularda faaliyet gösteren teknedir. İlimizde 4500 kişi su ürünleri avcılığıyla iştigal etmektedir.İlimizde Sinop Merkez, Gerze, Türkeli ve Güzelkent Beldesinde ve Merkez Demirci Köyünde olmak üzere olmak üzere 5 adet Balıkçı Barınağı bulunmaktadır.İlimiz genelinde 2013 yılında 15.569 ton balık yakalanmış olup, yakalanan balık çeşitleri arasında % 71.7’lik pay ile hamsi birinci sırada, % 12.4’lük pay ile istavrit ikinci sırada gelmektedir. İlimizde 2013 yılında 482,4 ton deniz salyangozu eti ihraç edilmiştir.

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award